Όροι Συμμετοχής
Διαγωνισμού

 • 1. Η εταιρεία “F.G. EUROPE A.E.” με έδρα στην Αθήνα (Λ. Βουλιαγμένης 128, Γλυφάδα) καλούμενη εφεξής «η Διοργανώτρια Εταιρεία» διοργανώνει σε συνεργασία με την εταιρεία «DigitalWise», την παρούσα προωθητική ενέργεια (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), που θα λάβει χώρα υπό τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:
 • Η F.G. EUROPE αναλαμβάνει την εκτέλεση, την επικοινωνιακή υποστήριξη, καθώς και την χορήγηση των δώρων του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα παρακάτω αναλυτικώς οριζόμενα, τα οποία αποτελούν τους όρους συμμετοχής στο Διαγωνισμό και της ανάδειξης των νικητών του Διαγωνισμού. Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό ή και τρίτος δικαιούται να λαμβάνει, με έξοδά του, ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος.
 • Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της, ή και να ανακαλέσει, παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, ή και να αντικαθιστά το προσφερόμενο δώρο με άλλο, κατά τη διάρκεια που περιγράφεται στο παρόν, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση και με μόνες τις παρακάτω αναφερόμενες διατυπώσεις.
 • Οι τυχόν κατά τα άνω τροποποιήσεις θα γίνονται μετά από αφενός σχετική νεότερη ανάρτηση των όρων στον διαδικτυακό τόπο www.midea-afigransi.gr, με σχετική ευδιάκριτη επισήμανση. O Διαγωνισμός θα φιλοξενηθεί στον άνω διαδικτυακό τόπο (www.midea-afigransi.gr) της F.G. EUROPE.
 • Την οργάνωση και διαχείριση των διαδικτυακών εργαλείων για την συμμετοχή των ενδιαφερομένων στον Διαγωνισμό και γενικότερα το τεχνικό μέρος αυτού έχει αναλάβει η διαφημιστική εταιρεία με την επωνυμία «Ν. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. ΠΡΕΓΚΛΕΡ Ο.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Μεσογείων 249), τηλ. 212 1043200, με ΑΦΜ 800673546.
 • Χορηγός του παρόντος Διαγωνισμού είναι η ίδια η Διοργανώτρια εταιρία «F.G. EUROPE», η οποία θα παρέχει τα δώρα στους νικητές. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό και της διαδικασίας ανάδειξης των νικητών.
 • 2.1 Η διεξαγωγή του Διαγωνισμού αρχίζει τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 14:00 και θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 23:59:59 (εφεξής η «Συνολική Διάρκεια του Διαγωνισμού»).
 • Κατά την άνω Συνολική Διάρκεια του Διαγωνισμού θα διενεργηθεί μία (1) κλήρωση κατά την κατωτέρω αναλυτικώς αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα:
 • Οι συμμετέχοντες στην κλήρωση θα έχουν δικαίωμα υποβολής συμμετοχής από τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 14:00 μέχρι την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 23:59:59
 • Η κλήρωση θα διενεργηθεί κατά τα αναφερόμενα αναλυτικώς στους παρόντες όρους την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 12:00 μ.μ..
 • Σε περίπτωση που η παραπάνω Συνολική Διάρκεια του Διαγωνισμού ή και οι ημερομηνίες και ώρες διενέργειας εκάστης των άνω κληρώσεων τροποποιηθούν, ανακοίνωση για την τροποποίηση θα αναρτηθεί στον άνω διαδικτυακό τόπο της Διοργανώτριας www.midea-afigransi.gr τουλάχιστον μία (1) μέρα πριν την ημερομηνία υλοποίησης της τροποποίησης.
 • Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να ειδοποιήσει τους συμμετέχοντες στην ενέργεια και με άλλους πρόσφορους τρόπους, π.χ. με την αποστολή ενημερωτικού ηλεκτρονικού μηνύματος.
 • 2.2 Η δυνατότητα και το δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό υφίστανται μόνον κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του, με τις διακρίσεις που ορίζονται ανωτέρω υπό 2.1. Τυχόν δήλωση συμμετοχής πριν την έναρξη ή μετά την λήξη των άνω χρόνων είναι ανυπόστατη, άκυρη και δεν παράγει κανένα δικαίωμα και καμία έννομη συνέπεια. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται προς τούτο η προηγούμενη αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή/και υπηρεσίας.
 • 2.3 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος (εφεξής οι «Συμμετέχοντες»), και σε περίπτωση που είναι αλλοδαποί δικαίωμα συμμετοχής έχουν αυτοί που έχουν νόμιμη και εν ισχύ καθ΄ όλη την διάρκεια του Διαγωνισμού άδεια παραμονής στην Ελλάδα.
 • Εξαιρούνται:
 • α) οι εργαζόμενοι, οι ιδρυτές, οι μέτοχοι, οι εταίροι, οι διευθυντές, οι διαχειριστές ή οι εκπρόσωποι της Διοργανώτριας αλλά και όλων των επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν μέλη του δικτύου της Διοργανώτριας εταιρίας, β) οι ιδρυτές, οι μέτοχοι, οι εταίροι, οι διευθυντές, οι διαχειριστές, οι εκπρόσωποι ή οι εργαζόμενοι στην διαφημιστική εταιρεία με την επωνυμία «Ν. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. ΠΡΕΓΚΛΕΡ Ο.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ», και όσοι μετέχουν στην προωθητική ενέργεια του παρόντος Διαγωνισμού, καθώς και οι σύζυγοι και τέκνα όλων των προαναφερθέντων. Το δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό είναι προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται ή εκχωρείται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο.
 • 2.4 O Διαγωνισμός διεξάγεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου www.midea-afigransi.gr και κάνοντας share στο Facebook δίνεται η δυνατότητα για μία ακόμα συμμετοχή στην κλήρωση.
 • Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν ενεργό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο όνομά τους. O κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα συμμετοχής με μία και μόνο ηλεκτρονική διεύθυνση και ένα ενεργό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Πολλαπλές συμμετοχές με τα ίδια ή ψευδή στοιχεία θα ακυρώνονται και ως έγκυρη θα θεωρείται η αληθής και πρώτη χρονικά επιτυχής υποβολή συμμετοχής.
 • 2.5 Στο διαγωνισμό παίρνουν μέρος όλοι όσοι σωρευτικά:
 • α) έχουν επιτυχώς εισάγει, στην εφαρμογή, τα ελάχιστα απαιτούμενα – υποχρεωτικά στοιχεία τους, ήτοι το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντος, την διεύθυνση ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου ή επιτυχώς δηλώσουν συμμετοχή μέσω του προσωπικού τους λογαριασμού από την εφαρμογή του Facebook.
 • β) έχουν πλήρως αποδεχτεί τους όρους συμμετοχής του Διαγωνισμού.
 • Με την ολοκλήρωση της υποβολής όλων των ανωτέρω ο συμμετέχων κερδίζει μία συμμετοχή στον Διαγωνισμό.
 • 2.6 Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό θα πρέπει ο συμμετέχων να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κατά την ημερομηνία επιτυχούς υποβολής της συμμετοχής του.
 • Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες την αποστολή:
 • α) αναλυτικών στοιχείων ταυτότητας και επικοινωνίας (π.χ. ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνου) ή και
 • β) εγγράφων ή άλλων δημοσιών πιστοποιητικών από τα οποία να προκύπτουν τα ακριβή στοιχεία (και δη η ηλικία) του συμμετέχοντος, με σκοπό την ταυτοποίηση των προσώπων των συμμετεχόντων ή και νικητών, τον έλεγχο της έγκυρης συμμετοχής σε αυτόν και την αποστολή του δώρου στον νικητή.
 • Οι συμμετέχοντες αποδέχονται την εισαγωγή αυτών των στοιχείων τους σε σχετικό αρχείο (βάση δεδομένων).
 • 2.7 Η Διοργανώτρια στα πλαίσια του παρόντος Διαγωνισμού και μέσα στα όρια της καλής πίστης και χρηστών συναλλακτικών ηθών, σε συνδυασμό με την επιμέλεια του μέσου συνετού συναλλασσόμενου, θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να καταστήσει τη χρήση των συστημάτων της που θα χρησιμοποιηθούν για τον Διαγωνισμό ασφαλή και να παρέχει μέσω αυτών στους συμμετέχοντες ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και περιεχόμενο.
 • 2.8 Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, με τη συμμετοχή τους σε αυτόν, αποδέχονται ρητώς και ανεπιφυλάκτως ότι:
 • α) πριν την συμμετοχή τους οφείλουν να έχουν αξιολογήσει το περιεχόμενο των όρων συμμετοχής και
 • β) μόνο εάν έχουν κατανοήσει απόλυτα και αποδεχθεί όλους και καθένα ανεξαιρέτως τους όρους συμμετοχής τους, να υποβάλουν συμμετοχή, καθώς με την υποβολή της συμμετοχής τους δηλώνουν στην Διοργανώτρια και αποδέχονται ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι αφενός για τις ενέργειες που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτού, αφετέρου για όλες τις σχετικές συνέπειες.
 • Το δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό είναι προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται ή εκχωρείται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο.
 • 3.1 Από το σύνολο των συμμετοχών που θα έχουν κατά τα άνω υποβληθεί έγκυρα καθ’ έκαστο κατά τα άνω ημερολογιακό μήνα διενέργειας του Διαγωνισμού θα κληρωθούν τέσσερις (4) και μόνο νικητές, ήτοι τέσσερις (4) νικητές για τα προσφερόμενα αυτά «δώρα» και τέσσερις (4) αναπληρωματικοί.
 • Στην κλήρωση θα κληρωθούν τα εξής δώρα:
 • 4 αφυγραντήρες DF Series 20 lt της Midea
 • Τα δώρα αυτά είναι συγκεκριμένα, δεν δύναται να εξαργυρωθούν σε χρήμα, ούτε να ανταλλαχθούν με άλλα, ακόμη και αν είναι ίσης αξίας.
 • Μετά την πάροδο του χρόνου διάρκειας του παρόντος διαγωνισμού δεν υφίσταται καμία υποχρέωση ή και ευθύνη της εταιρίας για απόδοση του μη εμπροθέσμως κατά τα κατωτέρω ζητηθέντος δώρου.
 • 3.2 Η ανάδειξη των τεσσάρων (4) και μόνο νικητών και των τεσσάρων (4) αναπληρωματικών της κλήρωσης του Διαγωνισμού για «δώρο», θα γίνει μέσω κλήρωσης η οποία θα διενεργηθεί την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 12:00 μ.μ..
 • Η κλήρωση θα λάβει χώρα στα γραφεία της «Ν. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. ΠΡΕΓΚΛΕΡ Ο.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ».
 • Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του τόπου και χρόνου διεξαγωγής της κλήρωσης, με νεότερη ανάρτηση ανακοίνωσης στον άνω διαδικτυακό τόπο.
 • Ο νικητής και ο αναπληρωματικός θα αναδειχθούν και θα ειδοποιηθούν με βάση τη σειρά της κληρώσεώς τους.
 • 3.3 Μετά την κλήρωση, η Διοργανώτρια:
 • α) διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει και να δημοσιοποιεί το όνομα του νικητή ή και να προβάλει φωτογραφικό υλικό που τυχόν έχει κατά τη διάρκεια της κλήρωσης, μέσω της ιστοσελίδας της είτε μέσω της σελίδας της στο Facebook, είτε και δια του τύπου ή/ και των ραδιοτηλεοπτικών μέσων, καθώς και με οποιοδήποτε άλλο μέσο θεωρεί κατάλληλο και στο πλαίσιο οποιασδήποτε ενέργειας ιδιαίτερα δε σχετικής με την προώθηση του Διαγωνισμού, ακόμα και πριν την επικοινωνία της, κατά τα κατωτέρω (υπό β) οριζόμενα, με τον αναδειχθέντα νικητή και ανεξάρτητα της εκ μέρους τους αποδοχής ή μη του δώρου που κέρδισαν.
 • β) εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από αυτήν, θα ανακοινωθούν οι νικητές στον διαδικτυακό τόπο www.midea-afigransi.gr, στη σελίδα Facebook της Midea Greece και θα αποστείλει στο νικητή ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα στη δηλωθείσα από αυτόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, με σκοπό την ενημέρωσή του για τον τρόπο και χρόνο παραλαβής του δώρου.
 • Ο νικητής οφείλει να απαντήσει στην επικοινωνία αυτή με τον ίδιο τρόπο ή με τον τρόπο που θα προσδιορίζει η Διοργανώτρια εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών, δίδοντας ταυτόχρονα όλα τα αναλυτικά στοιχεία που θα τους ζητηθούν (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, κ.λπ.) αλλά και τα επίσημα έγγραφα πιστοποίησης αυτών (εάν του ζητηθούν από τη Διοργανώτρια), για την εξακρίβωση της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του πακέτου δώρου.
 • Σε περίπτωση που δεν καταστεί (με τον άνω τρόπο) δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός του άνω χρονικού διαστήματος, για οποιαδήποτε αιτία, ο νικητής χάνει το δικαίωμα στο «δώρο», το οποίο με την αυτή ως άνω διαδικασία προσφέρεται στον πρώτο εκλεγέντα αναπληρωματικό νικητή. Εάν και με αυτόν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία εντός της αυτής άνω προθεσμίας το συγκεκριμένο «δώρο» με την αυτή ως άνω διαδικασία προσφέρεται στον εκάστοτε επόμενο (δεύτερο, τρίτο, κλπ.) εκλεγέντα αναπληρωματικό νικητή. Εάν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κανέναν από τους αναπληρωματικούς νικητές του «δώρου», η Διοργανώτρια ουδεμία υποχρέωση έχει εφεξής να παραδώσει το συγκεκριμένο «δώρο».
 • Ο νικητής, εφ’ όσον έχει εξακριβωθεί η ταυτοπροσωπία των δηλωθέντων στοιχείων του, μπορεί να παραλάβει το «δώρο» του το αργότερο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της κληρώσεως και στην ακριβή ημερομηνία και τόπο που θα ορίσει η Διοργανώτρια κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της.
 • Για την παραλαβή ο Νικητής υποχρεούται να επιδείξει σε εντεταλμένους προς τούτο υπαλλήλους της Διοργανώτριας, την αστυνομική του ταυτότητα (ή άλλο δημόσιο επίσημο έγγραφο από το οποίο θα μπορεί να πιστοποιηθεί η ταυτοπροσωπία του, η ηλικία του και μόνιμη κατοικία ή άδεια παραμονής του στην Ελλάδα) και να υπογράψει το σχετικό παραστατικό παραλαβής του δώρου.
 • Το «δώρο» ως ανωτέρω περιγράφεται αποδίδεται πάντοτε σε συγκεκριμένο είδος και σε καμία περίπτωση δεν ανταλλάσσεται με άλλο είδος, ούτε δίδεται η αξία του σε χρήμα, ή άλλως.
 • Η μόνη υπεύθυνη για την παροχή του «δώρου» είναι η Διοργανώτρια Εταιρία F.G. Europe.
 • Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη εάν ο Νικητής έχει αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιοδήποτε λόγο ή επιδείξει αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να κατοχυρώσει το «δώρο» του, κατά τα ανωτέρω περιγραφόμενα, ή προκειμένου να παραλάβει το δώρο του ή αν η διεύθυνση ή το τηλέφωνο που έχει δηλώσει δεν είναι ορθή, δεν κατοικεί, απουσιάζει ή δεν βρίσκεται εκεί, ή αν η συμμετοχή του ακυρωθεί, ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στον Διαγωνισμό.
 • Στις περιπτώσεις αυτές ο Νικητής χάνει κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή του επί του «δώρου», και το τελευταίο παραμένει εις χείρας της Διοργανώτριας, η οποία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής του και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική της ευχέρεια είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων «δώρων» είτε στην περαιτέρω διάθεσή τους.
 • Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης του Νικητή που οφείλεται σε μη λήψη ή μη ανάγνωση από αυτού, για οποιονδήποτε λόγο, του ως άνω ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail), καθώς και για τυχόν μη αποστολή για οποιονδήποτε λόγο στη Διοργανώτρια του προαναφερθέντος απαντητικού ηλεκτρονικού μηνύματος αποδοχής εκ μέρους του Νικητή ή μη λήψη του μηνύματος αυτού για οποιονδήποτε λόγο από τη Διοργανώτρια.
 • Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για τεχνικά προβλήματα που τυχόν εμφανισθούν λόγω λανθασμένης ή κακής χρήσης στο δώρο με αποτέλεσμα οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν υποστεί οιοσδήποτε κάνει χρήση αυτού, ούτε υπόσχεται ούτε εγγυάται την εκτέλεση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με το εν λόγω δώρο. Κατά πάντα δε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο η Διοργανώτρια δύναται να αντικαταστήσει το παρεχόμενο δώρα με άλλο ίσης αξίας, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.
 • Το δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται με αιτία την διεξαγωγή του παρόντος Διαγωνισμού, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κλπ., έναντι της Διοργανώτριας. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια τελούμενες και δεν εκτείνεται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτήν.
 • 3.4 Ρητώς διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό ή και το «δώρο» που αποκτήθηκε στο πλαίσιο του Διαγωνισμού δεν μεταβιβάζεται ή και δεν εκχωρείται, εν όλω ή εν μέρει, σε τρίτα πρόσωπα, για οιαδήποτε αιτία, ούτε λόγω κληρονομικής διαδοχής, ούτε και ανταλλάσσεται με χρήματα.
 • 3.5 Ο νικητής σε οποιοδήποτε στάδιο, δύναται να απωλέσει το σχετικό δικαίωμα στο δώρο για τους εξής λόγους:
 • (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους ή και αμφισβητήσει οιονδήποτε εξ αυτών, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις και δεν υπογράψει και παραδώσει στην Διοργανώτρια σχετική υπεύθυνη δήλωση όταν και εάν του ζητηθεί από αυτήν.
 • (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί έναν οιονδήποτε από τους όρους του παρόντος Διαγωνισμού, οι οποίοι τυγχάνουν όλοι ουσιώδεις,
 • (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι αναληθές ή ανακριβές.
 • (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή μέσα στην άνω προθεσμία αποβεί άκαρπη.
 • (ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν απαντήσει εντός της άνω προθεσμίας στο ηλεκτρονικό μήνυμα της Διοργανώτριας ή στον χρόνο και τόπο που θα του υποδείξει η διοργανώτρια για την παραλαβή του δώρου.
 • (στ) Η παράδοση του δώρου στο Νικητή τελεί επίσης υπό την αναβλητική αίρεση της προσκόμισης και επίδειξης από τον εν λόγω Νικητή του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία του Νικητή, η ηλικία, η μόνιμη διαμονή του στην Ελλάδα και η άδεια παραμονής του στην Ελλάδα εάν είναι αλλοδαπός.
 • Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής του νικητή το δικαίωμά του στο «δώρο» το αποκτά ο αναπληρωματικός, με την σειρά ανάδειξής τους, όπως προέκυψε από την κλήρωση.
 • 4.1 Ρητή Δήλωση / Συγκατάθεση / Αποδοχή Συμμετεχόντων:
 • Όλοι οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες Όρους.
 • Αν οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος δεν αποδέχεται τους παρόντες όρους, υποχρεούται να μη συμμετάσχει στο Διαγωνισμό.
 • Επίσης όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:
 • (α) η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) την οποία δηλώνουν οι συμμετέχοντες στην εφαρμογή δεν ανήκει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αλλά στους ιδίους,
 • (β) είναι ενήλικοι ηλικίας ίσης ή άνω των δεκαοκτώ (18) ετών,
 • (γ) η προσωπικότητά τους, η υγεία ή/και σωματική τους ακεραιότητα δεν προσβάλλεται ούτε βλάπτεται καθ' οιονδήποτε τρόπο από τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό,
 • (δ) με την συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα, το δικαίωμα της προσωπικότητας ή δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας εμπορικά μυστικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου,
 • (ε) ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσει η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική τα προσωπικά τους δεδομένα (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) σύμφωνα με τα οριζόμενα στους παρόντες όρους και δη σύμφωνα με την παράγραφο 4.2. κατωτέρω,
 • (στ) παρέχουν χωρίς αντάλλαγμα τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στη Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού, των αποτελεσμάτων του, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης του ονόματος, σε οποιοδήποτε μέσο (ενδεικτικά και μη περιοριστικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπος τύπος κλπ) ή/και στο διαδίκτυο (ενδεικτικά και μη περιοριστικά ιστοσελίδα της Διοργανώτριας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών ή/και της Διαφημιστικής, Youtube κλπ), ή/και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ενδεικτικά και μη περιοριστικά Facebook, Twitter κλπ), σε δημόσιους χώρους (ενδεικτικά και μη περιοριστικά γήπεδα, δημόσιες εκδηλώσεις κλπ), σε οθόνες σε σημεία πώλησης και σε εσωτερικές παρουσιάσεις, για την πραγματοποίηση προωθητικών και διαφημιστικών ενεργειών οποτεδήποτε, παγκοσμίως.
 • Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τη διεξαγωγή και τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού.
 • Οι συμμετέχοντες παρέχουν το δικαίωμα χρήσης του οπτικοακουστικού υλικού (μονταρισμένου ή μη) που τυχόν προκύψει κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, της συμμετοχής τους, των απόψεων που τυχόν καταθέσουν οι παρευρισκόμενοι συμμετέχοντες μέσω Facebook ή video, καθώς και κάθε σχετικού γεγονότος για διαφημιστικούς λόγους, χωρίς την υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησης, ατελώς και χωρίς να συνιστά αυτό προσβολή της προσωπικότητάς τους.
 • (θ) Παραιτούνται από κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια κατά της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής σε περίπτωση που η τελευταία κρίνει ότι κάποιος συμμετέχων πρέπει να διαγραφεί από το Διαγωνισμό για τους λόγους που αναφέρονται στους παρόντες όρους συμμετοχής.
 • 4.2 Προσωπικά Δεδομένα:
 • Η Διοργανώτρια θα κρατήσει τα στοιχεία των συμμετεχόντων σε βάση δεδομένων, είτε δια αυτοματοποιημένων μέσων, είτε δια μη αυτοματοποιημένων μέσων, είτε από την ίδια ή μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου που μπορεί να διορίσει (ο «Εκτελών την Επεξεργασία») προκειμένου να διεκπεραιώσει τη διαχείριση των δεδομένων, με σκοπό την διενέργεια του διαγωνισμού και την μελλοντική απευθείας εμπορική προώθηση των προϊόντων ή υπηρεσιών αυτής και των μελών του δικτύου καταστημάτων της. Η Διοργανώτρια δύναται να διαβιβάζει τα δεδομένα στις εταιρίες των μελών του δικτύου καταστημάτων της.
 • Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τη Διοργανώτρια και τον Εκτελούντα την Επεξεργασία γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
 • Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του, βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97, κατόπιν γραπτού αιτήματος του, το οποίο, με απόδειξη παραλαβής του, θα απευθύνει στην F. G. EUROPE.
 • Η δήλωση του χρήστη είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμη σε αυτόν. Ο χρήστης έχει πρόσβαση στο τυποποιημένο κείμενο δήλωσης της συγκατάθεσης. Σε περίπτωση που επιθυμεί να λάβει τα συγκεκριμένα στοιχεία της δικής του δήλωσης συγκατάθεσης (ημερομηνία, ώρα, κλπ.), μπορεί να ασκήσει το, κατά το άρθρο 12 του ν. 2472/1997, δικαίωμα πρόσβασης.
 • Η άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση συστήματος ανάλογου με το σύστημα μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκε η δήλωση της συγκατάθεσης. Η δήλωση του χρήστη μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα. Για τον σκοπό αυτό, παρέχεται στο χρήστη ηλεκτρονική υπηρεσία ανάκλησης της συγκατάθεσής του στο e-mail: info@fgeurope.gr ή/και στο τηλέφωνο 210 9696500 κατά τις ώρες λειτουργίας των γραφείων της Διοργανώτριας.
 • Ο υπεύθυνος επεξεργασίας τηρεί νόμιμο αρχείο ανακλήσεων δηλώσεως.
 • Η δήλωση της συγκατάθεσης τηρείται για όσο χρόνο αποστέλλονται στο χρήστη οι διαφημιστικές επικοινωνίες και πάντως όχι περισσότερο από έξι μήνες από τη διακοπή των προωθητικών ενεργειών του υπευθύνου ή από την ανάκληση της συγκατάθεσης του συνδρομητή ή χρήστη. Η ανάκληση της συγκατάθεσης τηρείται για το ίδιο χρονικό διάστημα.
 • 4.3 Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων δεν επιθυμεί να συνεχιστεί η επικοινωνία του με τη Διοργανώτρια στο πλαίσιο του Διαγωνισμού ή/ και να μη χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία του για τους ανωτέρω σκοπούς ή/και να διαγραφούν τα στοιχεία του και να μην του αποστέλλεται οποιαδήποτε προωθητική ή άλλη επικοινωνία από τη Διοργανώτρια, παρόλο που είχε προηγουμένως παράσχει την συγκατάθεσή του σχετικά, έχει τη δυνατότητα να γνωστοποιήσει την άρνησή του σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας επικοινωνώντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@fgeurope.gr ή/και στο τηλέφωνο 210 9696500 κατά τις ώρες λειτουργίας των γραφείων της εταιρίας.
 • 5.1 Η Διοργανώτρια διατηρεί ρητά το δικαίωμα να ανακαλέσει εν όλω ή εν μέρει τον Διαγωνισμό ή να μεταβάλει οιονδήποτε όρο αυτού κατά τα άνω οριζόμενα.
 • 5.2 Οι Συμμετέχοντες που θα χρησιμοποιήσουν τον διαδικτυακό τόπο, δεν θα πρέπει να προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή να καταχωρούν ευαίσθητα δεδομένα ή υλικό που περιέχει προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου.
 • Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει την ανάρτηση προσβλητικού, ανήθικου, ή και παράνομου περιεχομένου στην εφαρμογή, χωρίς προειδοποίηση.
 • 5.3 Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν πρόσβαση μέσω του διαδικτύου και της εφαρμογής σε πληροφορίες, αγαθά και υπηρεσίες που αντίκεινται στο νόμο, τα χρηστά ήθη ή είναι ακατάλληλα ή ανάρμοστα για ορισμένες κατηγορίες προσώπων και ιδίως για ανηλίκους. Εάν ο συμμετέχων στον διαγωνισμό θεωρεί ότι το υλικό που αναρτάται στην εφαρμογή ή σε τμήμα αυτής προσβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματά του ή δικαιώματα τρίτων μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@fgeurope.gr προσδιορίζοντας επακριβώς το υλικό ή το τμήμα του υλικού που θεωρεί προσβλητικό και τους λόγους που υποστηρίζουν τον ισχυρισμό του.
 • 5.4 Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) μέσω της άνω εφαρμογής και των άνω οθονών.
 • H Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, εάν, για λόγους πέρα από τον έλεγχό της ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες), καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων ή των μηνυμάτων των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό ή τα ηλεκτρονικά αρχεία που πρέπει να διατηρηθούν και αφορούν τον παρόντα Διαγωνισμό καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.
 • 5.5 Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων στον διαγωνισμό κάνοντας χρήση της εφαρμογής παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών, η συμμετοχή του στον Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.
 • 5.6 H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ' οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ' όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται, μεταξύ άλλων, σε αντίθεση με διατάξεις, του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, την ελληνική νομοθεσία, γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του Διαγωνισμού, καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ' οιονδήποτε τους όρους του ή προσδίδει αθέμιτο προβάδισμα ή/και πλεονέκτημα σε κάποιον από τους Συμμετέχοντες.
 • 5.7 Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα από την συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό.
 • 5.8 Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια σύνδεσης του συμμετέχοντος με την εφαρμογή, ιδιαιτέρως δε αν οφείλεται, ενδεικτικά, σε απρόβλεπτη βλάβη του εξοπλισμού της εφαρμογής (ανωτέρα βία), σε βλάβες ή αδυναμίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού.
 • 5.9 Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού καθώς και της διανομής των δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη μελλοντική υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.
 • 5.10 Ο συμμετέχων στον Διαγωνισμό εγγυάται ότι θα παρέχει αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για τα ατομικά του στοιχεία κατά την εγγραφή του και τη συναίνεση συμμετοχής του στην άνω ενέργεια (εφεξής «Δεδομένα Εγγραφής»).
 • Επιπλέον, δεσμεύεται να διατηρεί και να ενημερώνει εγκαίρως τα Δεδομένα Εγγραφής, ώστε αυτά να είναι αληθή, ακριβή, επίκαιρα και πλήρη κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας. Εάν ο χρήστης χρησιμοποιήσει πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς, ανεπίκαιρες ή ελλιπείς ή παραπλανητικές, η F.G. EUROPE δεν φέρει καμία ευθύνη και αποκλειστικά υπεύθυνος για την αλλοιωμένη απεικόνιση της κατάστασης του συμμετέχοντα θεωρείται ο ίδιος ο συμμετέχων. Με την επιφύλαξη άλλων ειδικώς στο παρόν οριζομένων, δεν είναι υποχρεωτική η παροχή οποιουδήποτε πρόσθετου στοιχείου, το οποίο δεν είναι κατά την κρίση της διοργανώτριας απαραίτητο ή εύλογο να ζητηθεί στα πλαίσια του Διαγωνισμού.
 • Η συμμετοχή στο Διαγωνισμού διέπεται από τους παρόντες όρους που εφαρμόζονται επί του συνόλου των συμμετεχόντων, εξυπακουόμενης της γνώσης και πλήρους και ανεπιφύλακτης αποδοχής τους από τους συμμετέχοντες. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των πάσης φύσεως όρων χρήσης internet και τη συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας. Ρητά επίσης διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή και οιουδήποτε τρίτου για παραβίαση εκ μέρους των Συμμετεχόντων των πάσης φύσεως όρων χρήσης του internet.
 • Όσοι επιθυμούν να ενημερωθούν περαιτέρω σχετικά με τον Διαγωνισμό, μπορούν να αποστείλουν σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@fgeurope.gr.
 • Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετική με τον Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ' ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.